kali上下载GitHub文件失败

一、首先查询网站IP,https://ipaddress.com/website/

二、在windows上 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件上添加:

140.82.112.4 github.com

三、在LINUX系统中,打开终端,用VIM打开hosts文件后,按“i”键编辑添加“140.82.112.4 github.com”。

┌──(taiji㉿kali)-[~]
└─$ sudo vim /etc/hosts

四、用VIM编辑完毕后按“ESC”键,按“SHIFT+:”,输入“wq”保存退出,再打开终端尝试,发现就可以连接下载了。

┌──(taiji㉿kali)-[~]
└─$ git clone https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver
正克隆到 'RTL88x2BU-Linux-Driver'...
remote: Enumerating objects: 2750, done.
remote: Counting objects: 100% (280/280), done.
remote: Compressing objects: 100% (73/73), done.
remote: Total 2750 (delta 241), reused 231 (delta 207), pack-reused 2470
接收对象中: 100% (2750/2750), 8.37 MiB | 99.00 KiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (1964/1964), 完成.

CF-924AC V2无线网卡安装LINUX驱动

一、首先输入“lsusb”命令查看无线网卡的芯片型号:

┌──(taiji㉿kali)-[~]
└─$ lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 4e53:5407 USB OPTICAL MOUSE 
Bus 004 Device 002: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard SK-8115
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

二、此电脑无线网卡型号为RTL88x2bu,到GITHUB搜索无线网卡驱动包,找到这个驱动资源包https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver,下载以后解压。

三、在解压包文件夹中右键——“在这里打开终端”。如果之前曾经编译过,可以将之前产生的可执行档及其他档案删除, 有时发现重新编译出来的档案没有更新, 可以先执行“make clean”

make clean

四、然后再开始“make”安装命令:

┌──(taiji㉿kali)-[~/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master]
└─$ make
/bin/sh: 1: bc: not found
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/6.0.0-kali3-amd64/build M=/home/taiji/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master modules
make[1]: 进入目录“/usr/src/linux-headers-6.0.0-kali3-amd64”
/bin/sh: 1: bc: not found
 CC [M] /home/taiji/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master/core/rtw_cmd.o
 CC [M] /home/taiji/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master/core/rtw_security.o
 CC [M] /home/taiji/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master/core/rtw_debug.o

五、输入命令“sudo make install”,出现错误提示“/bin/sh: 1: bc: not found”

┌──(taiji㉿kali)-[~/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master]
└─$ sudo make install
/bin/sh: 1: bc: not found
install -p -m 644 88x2bu.ko /lib/modules/6.0.0-kali3-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 6.0.0-kali3-amd64

六、输入命令“sudo apt install bc”,来解决上面出现的错误提示。

┌──(taiji㉿kali)-[~/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master]
└─$ sudo apt install bc              
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成     

七、再一次输入命令“sudo make install”,这回成功安装了。重启电脑,无线网卡驱动即安装成功。

┌──(taiji㉿kali)-[~/下载/RTL88x2BU-Linux-Driver-master]
└─$ sudo make install
install -p -m 644 88x2bu.ko /lib/modules/6.0.0-kali3-amd64/kernel/drivers/net/wireless/
/sbin/depmod -a 6.0.0-kali3-amd64

泽风大过28

大过,栋桡(ráo,曲木;木头弯曲;泛指弯曲),利有攸往,亨。

大过象征过度、过分,栋梁弯曲,利于前往,亨通。(四阳集居于卦之中,二阴分居于卦之本未。初六为本,上六为未。两头太弱,中央过强。四阳是栋,两头寄托在本未之上。本未皆阴柔无力,不能担当重任,所以有栋桡之象。在此栋桡的时候,必须有所往,即有所作为方可亨。从国家政治生活方面看,大过是国家出现了危机,必须大有所作为,方可转危为安。)

《彖》曰:大过,大者过也。栋桡,本未弱也。刚过而中,巽而说行,利有攸往,乃亨。大过之时大矣哉。

“大过,大者过也”。大者过就是阳过。卦中四阳集聚连接居于中央,其间二五两阳居中用事,二阴被摈斥于外,这是阳过,阳过即大过。“栋桡,本未弱也”。刚过与本未弱是一个问题的两个方面。栋之所以桡,既由于刚过也由于未弱。“刚过而中,巽而说行,利有攸往,乃亨”。从六爻之象看,中四爻强,本未弱,有栋桡之象。从六爻之才看,问题是能够得到解决的。中四爻虽然刚过,但二、五两爻都得中用事,能以中道处理问题,初上两爻又以巽顺和悦而行,能得人心,具备这样两个条件,有所往,即有所作为肯定会亨的。“大过之时大矣哉”。大过之时之所以大,由于大过之时必有大过之事。大过之事,如立君、兴国、改俗等等,不得其时不成,得其时而无其人亦不可成。大过之时,正是有大过人之人材发挥作用的时候。

《象》曰:泽灭木,大过。君子以独立不惧,遯世无闷。

泽本润养于木,而今竟把木给灭没,事情发展太过了,是谓大过。“独立不惧,遯世无闷”,即在处理国家事务时,能做到进则敢作敢为,天下非之而不顾;退则无怨无尤,举世不见知而不悔。

【初六】(jiè ,垫在下面的东西)用白茅,无咎。

《系辞传》说:“苟错诸地而可矣。籍之用茅,何咎之有!慎之至也。夫茅之为物薄而用可重也。慎斯术也以往,其无所失矣。”依据孔子这段话的解释,此爻的主旨昌强调做事须小心谨慎。如做大事只有一般的小心谨慎还不行,非敬慎之至不能成功。初六处大过之始,阴居巽下,无犯于刚,做事至慎至谨,有如东西放在地上,已经可以了,却又于下面垫上白茅,使它百无一失。

《象》曰:藉用白茅,柔在下也。

【九二】枯杨生(tí,杨柳新长出的嫩芽),老夫得其女妻,无不利。

九二这一爻处在阳过的时候。阳过了,不好。所以把它比喻为枯杨、老夫。但是九二处在刚过之始,得中而居柔,无应于五,而切比于初六,是刚过之人而能以中道与阴柔相济,恰似杨虽枯却能生稊,出现生机,夫虽老竟得女妻,能成生育之功。由于九二刚过而未至于极,又与初六相比,有老夫得女妻之象。

《象》曰:老夫女妻,过以相与也。

九二阳过而与初六近比,有老夫得女妻之象,老夫乃阳之过,今得到女妻相济,遂有重新获得生育的功能。

【九三】栋桡,凶。

栋桡之象独归于九三,这是因为九三以刚居刚,过刚而不中的缘故。处大过之世,做出大事业来,必须有人支持、辅佐。九三过刚,有违中和,遇事不能与人和,没有人来支持、辅佐他。它胜任不了大过之重任,结果必如栋之桡,房倾屋败,凶。

《象》曰:栋桡之凶,不可以有辅也。

九三有栋桡之凶,关键的问题是它无辅,而且不可以有辅。自爻象来看,九三本与上六正应,上六可来辅佐他,但是它处大过之时,不过而不过,居巽巽亦将变,与上六志不相从;上六无意来应它,它也无系上六的愿望。自事理看,栋当房屋之中,亦不可以相助;栋桡之凶,是不可避免了。

【九四】栋隆吉,有它吝。

栋隆,栋隆起向上,义与栋桡相反。九四以刚居柔,能用柔相济,可担当大过之任,有如栋非但不桡,反而隆起向上,所以得吉。九四以刚居柔,刚柔相宜,已经够了。而它又与初六正应,牵系于阴爻,是谓“有它”;有它则使九四有累,虽不至于出大问题,也是可“吝”的。

《象》曰:栋隆之吉,不桡乎下也。

栋梁隆起是吉祥的,是因为栋梁没有朝下弯曲。

【九五】枯杨生华,老妇得其士夫(青年男子),无咎无誉。

士夫,年轻男子作丈夫。在大过卦里,刚虽过,若与柔切比便好。九二与九五都与柔切比,所以都有生意。虽然都有生意,但生的势头却大不一样。九二当大过之始,得中而居柔,且所与者为初六,初六是本,生机方长,有枯杨生稊,老夫得妻之象,往无不利。九五则不然,九五当刚过之极,且以刚居刚,所比又是上六;上六是过极之阴,是未,表明生机已至浅且竭的程度,故有枯杨生华,老妇得其士夫之象。枝头生出华来,解决不了树干已枯的问题,小伙子纵然年轻力壮,娶的是老妇人,生育依旧无望。它不像九三栋桡那样有凶,也不像九四栋隆那样得吉,它介于二者之间,无咎亦无誉。

《象》曰:枯杨生华,何可久也。老妇士夫,亦可丑也。

枯杨生出华来,说明枯杨尚有一线生机。然而华生于未,非但不能解决根本的问题,反而会使它仅存的些许阳气将迅速耗尽。它怎么可能长久呢?老妇指上六,士夫指九五。上六乃阳过之极,合称老妇,九五是阳过之极,何以称士夫,九五虽非少,与老妇比则为壮,故得称士夫。老妇不能生育,得其士夫依然不能生育。这对于九五来说,同枯杨生华一样,看上去挺好,其实不是什么美事。

【上六】过涉灭顶,凶,无咎。

上六居大过之极,处无位之地,泽灭木之象由它这里表现出来,因此有过涉灭顶之凶。它是阴柔才弱之辈,又当阳过至极的时候,无它可做的事情。事情若由他来主持,必遭灭顶之凶。这是一方面。从另一方面来看,上六有上六的长处。它既是阴柔又是说之主,有从容随顺之德,在任何情况下都不会由于刺激而把已经不利的形势弄得更加不利。它的委蛇斡旋,在大过之极的时候,是无害的,人们不会怨咎它。

《象》曰:过涉之凶。不可咎也。

不是说过涉之凶不可咎,是说上六在有过涉灭顶之凶的时候,以其有柔顺和说之德,善于斡旋委蛇,不至于把事情弄得更坏,不应受到怨咎。

ubuntu右键新建

想要在ubuntu右键新建文本、新建电子表格、新建电子文档、新建演示文稿,该如何操作呢?

首先打开LIBREOFFICE,分别新建电子表格、新建电子文档、新建演示文稿,别分别保存为“.xlsx”、“.docx”、“.pptx”格式。

然后打开终端,将这个文档复制到主目录的“模板”文件夹中:

taiji@taiji:~/模板$ sudo cp '/home/taiji/桌面/电子文档.docx' /home/taiji/模板/
[sudo] taiji 的密码: 
taiji@taiji:~/模板$ sudo cp '/home/taiji/桌面/电子表格.xlsx' /home/taiji/模板/
taiji@taiji:~/模板$ sudo cp '/home/taiji/桌面/演示文稿.pptx' /home/taiji/模板/
taiji@taiji:~/模板$ sudo gedit 文本文档.txt

然后在桌面右键,就可以看到有新建电子表格、新建电子文档、新建演示文稿、新建文本文档等选项了。(其中的新建文本,在输入“sudo gedit 文本文档.txt”命令之后,会打开一个文本,点击保存即可。)

ubuntu隐藏顶栏的方法

由于 ubuntu 22.04 移除了 gnome-shell-extension-* 所有的包, 所以无法使用 apt install gnome-shell-extension-autohidetopbar 的方式来安装隐藏顶栏的插件。我找了一个隐藏UBUNTU的方法和大家分享:

一、首先打开终端,输入安装命令:

 sudo apt install chrome-gnome-shell 

二、然后打开网站:https://extensions.gnome.org/,点击“Click here to install browser extension”安装 chrome 或者 firefox 浏览器插件。

三、然后搜索“hide top bar ”即可安装和管理gnome-shell 的包。

四、安装完了以后,在应用程序里搜索“extensions”,然后在 extensions 中可以对插件进行设置即可实现隐藏UBUNTU顶栏。

WD-4605AC-GR无线网卡安装LINUX驱动

家里添了个裕合联WD-4605AC-GR无线网卡,现在要给在UBUNTU系统下安装驱动。操作步骤如下:

首先输入“lsusb”查看网卡的驱动型号:

taiji@192:~$ lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0e8d:7612 MediaTek Inc. MT7612U 802.11a/b/g/n/ac Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 4e53:5407 USB OPTICAL MOUSE 
Bus 004 Device 002: ID 413c:2003 Dell Computer Corp. Keyboard SK-8115
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

上面系统显示网卡的型号为MT7612U,所以到github直接下载:

git clone https://github.com/morrownr/7612u.git

可能提示未安装git,输入安装命令:

sudo apt install git

然后再执行下载驱动包:

git clone https://github.com/morrownr/7612u.git

如果提示无法接连网络,则表示这个网站被墙了,这个要靠你动脑筋去解决了,这里省略不说,会的自然会,不会的自己去悟。下载完驱动包之后,输入命令进入安装包文件夹:

cd 7612u

执行安装命令:

sudo ./led_ctrl_7612u.sh

系统注销,再登陆以后连接WIFI即可。

顿悟空、戒、清静

虚云法师看到一位和尚坐在房梁上打坐,便问道:“法师整天坐在房梁上打坐,你图个什么呀?”

和尚回答:“当然是顿悟成佛。”

虚云法师:“悟到什么了吗?”

和尚回答:“五蕴非有,一切皆空。”

虚云法师:“既然一切皆空,那要你屁股底下的那块木板干嘛?我帮你锯了!”于是开始动手锯梁柱。

和尚慌了,大喊道:“你要干什么?快住手!”

虚云法师说道:“佛法在世间,不离世间觉;离世觅菩提,恰如求兔角。空并不等于无啊!”

和尚问:“什么是空?”

虚云法师答:“上不怨天,下不尤人。”

就是你的生活中来什么就承受什么,好事也以平常心承受,坏事也以平常心承受,不怨天尤人,以一颗平常心对待万事万物。能够做到顺其自然,心中毫无波澜时就是所谓的空。

和尚问:“什么是戒?”

虚云法师答:“己所不欲,勿施于人。”

所恶於上,毋以使下;所恶於下,毋以事上;所恶於前,毋以先后;所恶於后,毋以从前;所恶於右,毋以交於左;所恶於左,毋以交於右,此之谓絜矩之道。

和尚问:“什么是清静?”

虚云法师答:“诸恶莫作,众善奉行。”

对世出世间一切恶行皆不要去做,而对于世出世间的一切善行应当积极努力的去奉行。

和尚听了以后顿悟,知道碰上高人了,赶紧向虚云法师行礼。

地雷复卦24

复,亨。出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,利有攸往。

复,象征复归,亨通顺利。生长过程中无害。在复的时候,一阳自下而生,必有诸阳(朋)来同它协力战胜众阴,克服阻碍而得无咎。阴阳往来消长,合乎规律地变化。“七日来复”,阴自姤卦始生,然后变成遯、否、观、剥、坤,乃至变为复卦。自姤卦一阴生起,阴渐长,阳渐消,经过七次变化而成复卦。在复的时候,阳进阴退,阳进阴退,君子道长,小人道消,所以“利有攸往”。

《彖》曰:复亨,刚反,动而以顺行,是以出入无疾,朋来无咎。反复其道,七日来复,天行也。利有攸往,刚长也。复其见天地之心乎!

天道运行至复的时候为什么能够亨通而了无障蔽?其根本原因是顺乎自然,顺乎规律,阳刚消到极点的时候必来反,来反则渐长,则亨通。“天行”实际上指天地阴阳运动的规律而言。阴剥阳尽,阴极阳反,一阳生而成复,乃是天地阴阳有规律地运动的结果。“复其见天地之心乎”!什么是天地之心?“心之官则思”,心是主思虑,主预谋,主宰形体的。天地无思无预谋,何以言“天地之心”?孔子讲“天地之心”不过是个比喻,天地本无心,但是天地间万物生生不已,阴息阳消,阴极阳长,消息盈虚,无有间断,像似天地有一颗心主宰着自己的意向和行为。复的时候,一阳在下初生微动,处在潜伏之中却又生意油然,其生生之势纵然五阴积累压抑在上,也不能阻挡。阳看来被剥尽了,但不能剥尽;阳看来孓然一身,微弱得很,而其实却是强大无比,没有什么力量可以使它停止向上成长。在复的时候最能看清楚自然规律的客观性。

《象》曰:雷在地中,复。先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。

“雷在地中”,是阳始复之时。先王、后都是统治者。统治者观复卦之象,应该顺应自然的规律,在冬至这一天采取安静持养的措施,闭上关卡,使商旅停止活动,自己也不省视四方。为什么选在冬至这一天这样做呢?这是因为按照《易经》十二辟卦即十二消息卦的思想,复卦是建子之月即十一月卦。十一月冬至这一天是一年之中阳气初生之时,阳气还微弱,需要以静养动,不使初阳受到伤害。

【初九】不远复,无衹悔,元吉。

原来本有的东西后来失掉了,失掉之后又得到了,叫做复。复卦是讲阳被剥掉之后,现在又来复于初的问题。复有远近早晚,复的近复的早,当然比复的远复的晚要好。初九处在复卦之初,是最近最早的复,所以“无衹悔”而得“元吉”。衹,抵。“无衹悔”是不至于悔的意思。就一个人来说,有了过错就能认识到,认识了就能改,甚至过错还未表现出来就改掉了,不至于达到悔的程度,这就是“不远复”。

《象》曰:不远之复,以修身也。

“不远之复”是君子用以修身之道。修身的问题主要是知过而速改,知其不善而速从善的问题。其中既强调改,又强调早改,快改。

【六二】(美好,美善)复,吉。

休,美。休复,休美的复。复的休美,复的好,所以吉。六二为什么能够休复吉呢?因为六二处中得正且切比于初九,有从阳之志。

《象》曰:休复之吉,以下仁也。

这里的仁应是人的同意假借字,与“井有仁焉”的仁字相同。下仁就是下人。“下人”与修身的意义连接一贯,“修身”是反躬修己。“下人”是指六二对初九能亲而下之。

【六三】频复,厉无咎。

六三以阴处震之极,有躁动之象。一个人犯了错误能够及早改正,改了不再犯,是最好的。而六三不然,六三频复,犯了改,改了又犯,屡失屡复,不好“不远复”与“休复”,所以“厉”。“厉”是危的意思。但是“频复”也有可取之处。屡失屡复,毕竟强于不复不改。就它屡失这一点来说,当然是厉的,就它屡复这一点来说,则是无咎的。

《象》曰:频复之厉,义无咎也。

屡复屡失,虽为危厉,能复善改过总是好的。

【六四】中行独复。

六四处于上卦之下,上下各有两个阴爻,百自己居在众阴之中,所以叫做“中行”。六四以阴爻居阴位得正,且正应于初九,所以叫做“独复”。六四处在群阴之中而独能复,说明它的主观愿望是好的。不过,若从客观条件来说,它毕竟是以阴居阴,所应的初九正在阳气甚微之时,不足给它以有力的援助,它实际上不能有所作为,所以爻辞不言吉,不言无咎。

《象》曰:中行独复,以从道也。

从道,从初九阳刚之善道、正道。强调六四“中行独复”是从道,表明它不是为谋利。

【六五】敦复,无悔。

六五的“无悔”与初九的“无衹悔”有所不同。初九“不远复”,是弃恶复善刚刚开始,故云“无衹悔”,六五“敦复”,是弃恶复善的行动已经积累很多,故云“无悔”。

《象》曰:敦复无悔,中以自考也。

自考,自成的意思。“中以自考”,是说六五以阴居中,能以其中德自成。自成什么?自成复。六二比于初九而复,六四应于初九而复,六五则与初九不发生系应关系而自成复。

【上六】迷复,凶。有灾眚,用行师,终有大败,以其国君凶,至于十年不克征。

以阴柔居复之终,有迷而不复之象。迷而不复,昏迷而不知复。犹如一个人犯了错误不知悔改,在歧路上一直走到底,其凶是必然的。灾,是外来之灾;眚是自作之眚。有灾眚,外来之灾与自作之眚兼至。外来之灾也是由自作之眚招致的。问题出在昏迷而不知复。迷而不复,无论干什么都不行,动辄得咎。在这种情况下行师打仗,必以大败告终。在这种情况下治国,则君主必凶。十是数的终极。十年不克征,是说只要迷而不复的状况不改变,便永远“不克征”,永远“有灾眚”,永远“终有大败”,永远“以其国君凶”。

《象》曰:迷复之凶,反君道也。

复,合于道;迷而不复,与道相反。与道相反,凶是必然的。为什么说是反君道呢?因为爻辞讲“以其国君凶”所以小象释以“反君道也”。人君在上统治百姓,治理国家,本当复天下之善,现在却迷而不复,岂不是反君道!反君道是天下最大的迷复,小象讲“反君道”,其实包括了一切迷复。一般人的迷复,都由于反道而致凶。

整合

整合是一个汉语词汇,意思是把零散的东西彼此衔接,从而实现信息系统的资源共享和协同工作,形成有价值有效率的一个整体。

整合就是把一些零散的东西通过某种方式而彼此衔接,从而实现信息系统的资源共享和协同工作。其主要的精髓在于将零散的要素组合在一起,并最终形成有价值有效率的一个整体。

不管是普遍意义上好的、坏的事物都有其存在的价值,把它们的价值有机的结合在一起,使本来无意义的事物变得有意义起来,让这些单一看来无意义或意义不大的事物获得超值的效果。